dijous, 28 de setembre del 2023

RACBASJ. LLIURAMENT DE LA INSÍGNIA I EL DIPLOMA

 

 

REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI

 

C A S A  L L O T J A  D E  M A R , S A L Ó  D ’ A C T E S ,

PASSEIG D’ISABEL II, NÚM. 1. BARCELONA, 20 SETEMBRE 2023

 

                                            ****************

 

 

E L   P R E S I D E N T

 

ES COMPLAU A CONVIDAR-VOS A LA SOLEMNE SESSIÓ PÚBLICA

DE LLIURAMENT DE LA INSÍGNIA I EL DIPLOMA A L’ACADÈMIC D’HONOR

IL·LM. RVD. P. JOSEP DE CALASSANÇ LAPLANA I PUY

 

I ALS ACADÈMICS CORRESPONENTS

IL·LM. SR. DR. ENRIC OLIVÉ I SERRET

E XC M . S R . J O A N  P A N I S E L L O  I  

C H A V A R R I A

I L · L M . S R . X A V I E R  F I G U E R A S  I  

N O G U É S

 


SETMANARI L'EBRE
DIARI DE TARRAGONA

Setmanari MÉS EBRE
*************************************************

Comentaris a xarxes socials